Home » Notulen 15 oktober 2015

 

St Franciscus EHBO

In Rotterdam

Sinds 1916

Rotterdam 15 oktober 2015

 Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

”ST. Franciscus”

 

Notulen van de algemene bestuurs en algemene ledenvergadering gehouden op woensdag 14 oktober 2015 in buurthuis de Put, Pinkstraat 10, 3028 XX Rotterdam

Aanwezig namens bestuur.

Mevr. A. Penninkhoff-Neef, Mevr. S. Kerpel-Postema, Dhr. W.T.M. van Yperen,.

 

Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van.

Mevr. J. Hilversum, dhr. R. den Breeijen dhr. W. van Dijk, dhr. P. v/d Stelt, dhr. A. van Dijk. Dhr. J. Maatjes. Mevr. N. van Schajik.  Mevr.  M.M.A. Vos.

 

Aanwezig

Vastgesteld is dat er volgens de presentielijst 43 actieve leden  van de  op dit moment 60 leden aanwezig zijn en dat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen op grond van artikel 16 in de statuten en huishoudelijk reglement dat er  ten minste twee derden van de leden aanwezig moeten zijn om tot statutenwijziging over te kunnen gaan. 

 

1 Opening

Om omstreeks 20,05 uur opent Mevr. A. Penninkhoff-Neef ( Voorzitter) de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder dhr.  W.P. van der Pluijm (Erelid) en Mevr. T. de Goeij-Saers (Erelid)  Afd. E wordt hartelijk bedankt dat zij ons de mogelijkheid bieden om van deze zaal gebruik te mogen maken. We houden 1 minuut stilte voor Dhr. J. Helmer (Erevoorzitter) die in februari 2015 is overleden. Voor dat we met de vergadering verder gaan is er een lezing over Teken beten en de ziekte van Lyne.  Door mevr. Dubba. Van de stichting Teken beten en ziekte van Lyne. Na de lezing is er een korte pauze en wordt de vergadering om 21.00 uur heropend.

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn weer brieven gekomen van de econoom van het bisdom Rotterdam over dat wij een katholiek georiënteerde vereniging zijn en dat wij volgens de leer van de Katholieke kerk de vereniging moeten uitdragen. Wij zijn dus verantwoording schuldig aan het Bisdom Rotterdam.

Wijlen Dhr. J. Helmer heeft telefonisch contact gehad met de econoom en hem gezegd dat wij de statuten en huishoudelijk reglement zullen aanpassen zodanig dat het Bisdom Rotterdam ons niets meer kan opleggen. Er is daarna een brief van het bisdom ontvangen waarin zij vaststellen dat onze wegen zich zullen scheiden.

 

3 Het verslag van de vorige vergadering op maandag 15 april 2013

Het verslag van de vorige vergadering is 2 weken geleden op de website gezet en heeft een ieder hier 1 exemplaar van ontvangen. Er wordt opgemerkt dat de vergaderstukken eerder in het bezit van de leden moeten zijn, de voorzitter excuseert het bestuur voor de te late distributie van de vergaderstukken. De aanwezigen leden krijgen de tijd om het verslag goed door te lezen.  Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd en er zijn geen op en of aanmerkingen over. De secretaris wordt door de voorzitter bedankt voor het maken van de notulen.

 

4 Jaar verslag van de secretaris 2013 en 2014

De voorzitter leest het verslag voor, en er komen geen op en of aanmerkingen over. De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag.                                                                                            

5 Financieel Jaarverslag 2013/ 2014 en de begroting 2015 van de Penningmeester.

In 2013 hebben wij in de vergadering waarbij alleen bestuur en kader en een lid aanwezig waren. Een dringend verzoek gedaan om in de kascommissie zitting te nemen er is toen niemand bereid gevonden om dat te doen, dat resulteert nu in het fijt dat de stukken niet zijn gecontroleerd. De vergadering verleend aan de penningmeester decharge dat de stukken niet zijn gecontroleerd. Dhr. M. Pennikhoff en mevr. M. Hoogendorn  stellen zich beschikbaar om alsnog de stukken 2013 en 2014 te controleren. Beide leden worden hartelijk bedankt dat zij beried zijn om dat op zich te nemen. Als de stukken zijn gecontroleerd dan zal alles in de vergadering in 2016 ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd.

 

6 Verslag van de kascommissie.

Zie punt 5 in deze notulen

 

7 Benoeming van de kascommissie.

Dhr. M. Penninkhoff , Mevr. S. Tefey en dhr. G. Visser stellen zich kandidaat om in de kascommissie zitting te nemen. De vergadering is akkoord, hiermee en bedanken wij de leden  dat zij bereid zijn om in de kascommissie zitting te nemen.

 

8 Het veranderen van de verenigingsnaam en bestuursamenstelling.

Dhr. W.P. van der Pluijm (erelid) Heeft voor het bestuur de statuten en Huishoudelijk reglement doorgenomen, Dat is het gele boekje wat ieder lid bij lid worden heeft ontvangen. Wat wij hier in stemming willen brengen is dat wij de naam Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken willen veranderen in EHBO vereniging St. Franciscus. De 3 afdelingen op willen heffen en op te laten gaan in een vereniging met een bestuur. Maar wel de locaties zullen blijven zoals het nu is en dat de afdelingbestuursleden dan zullen toetreden bij het hoofdbestuur en daar van deel gaan uitmaken. Dan hebben wij geen afdelingen meer maar lokalen, van ieder lokaal zal er dan een vertegenwoordiger in het hoofdbestuur zitting moeten hebben. Dan stellen we nu de volgende veranderingen in de statuten en huishoudelijk reglement voor.  

 

Statuten EHBO Vereniging St Franciscus.

NAAM EN ZETEL

Art 1 De vereniging draagt de naam E.H.B.O. Vereniging St. Franciscus.

Zij is gevestigd te Rotterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is opgericht op negenentwintig november negentienhonderd zestien.

DUUR

Art 2  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

LESLOKALEN

Art 12  De vereniging heeft naar aantal en hoeveelheid leden  diverse leslokalen waarvan minimaal 1 persoon per leslokaal zitting heeft in het bestuur van de vereniging.

VERGADERINGEN

Art 13

        Er zijn :

  1. Dagelijkse - bestuursvergaderingen
  2. bestuursvergaderingen
  3. algemene vergaderingen

        de vergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris van de vereniging.

Algemene vergadering dient minstens een maal per jaar plaats te vinden.

Verplichte   VERGADERING

Art 14

Op schriftelijk verzoek van minstens tien procent (10%) van de leden van de vereniging        is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van vier weken.       

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene

Vergadering bijeenroept.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

De artikelen 32.33.34.35.36.37.38 komen te vervallen.

Art 39  veranderen in 1 januari tot 31 december.

 

De voorzitter krijgt het woord van dhr. Van der Pluijm terug met het verzoek om het bovenstaande in stemming te brengen. Dhr. Van der Pluijm wordt hartelijk bedankt voor de uiteenzetting. Doormiddel van hand opsteken worden de veranderingen in de Statuten en Huishoudelijk reglement unaniem aangenomen.

Er klinkt luid applaus uit de zaal. Het bestuur gaat hier hard mee aan de slag.

 

9 Jubilarissen

10 jaar lid bij onze vereniging is Mevr. A.B. Grinwis, 15 jaar, Mevr. B. Lachmon , Dhr. N. Utberg. 20 jaar dhr. A. van Dijk (niet aanw). dhr. R. van Dillen (niet aanw), Dhr. P. van der Stelt, (niet aanw) .dhr. P. van der Plas, Dhr. A. Kerpel mevr. S. Kerpel-Postema, Mevr. D.B. Verbeek-Spits. 25 jaar, Mevr. C. van Nieuwenhuizen, Mevr. R.M. Bouwmans, Mevr, J.E.B. van den Hooven-Calon.(niet aanw). 40 jaar, onze voorzitter Mevr. A. Penninkhoff-Neef.  Nadat zij allen van de Voorzitter een jareninsigne en een bos bloemen hebben ontvangen worden de jubilarissen van harte gefeliciteerd  met het behalen van deze mijlpaal. Astrid hoopt dat iedereen iemand mee brengt die bij ons de lessen gaan volgen zo dat wij een vollere vereniging krijgen, zij is al  40 jaar bij de E.H.B.O. waarvan zij 25 jaar lotus is geweest. Zij hoopt uit de grond van haar hart dat het beter zal gaan met de E.H.B.O. verenigingen in Nederland.

 

12 Rondvraag

Er wordt gevraagd, waarom de leden die vorig jaar in 2014 geen speldje hebben ontvangen op afd. I nu niet in de bloemetjes worden gezet. Vorig jaar is door het bestuur beloofd op afd. I dat zij nog in de bloemen zouden worden gezet. Nadat er om de een of andere reden geen speldjes waren. De leden waar het om gaat zijn mevr. E.B. Graaf-Westdijk toen 10 jaar lid, Mevr. M.M.A. Vos toen 20 jaar lid, Mevr. M.M. Vos, toen 20 jaar lid, Dhr. H.M. v/d Bulk toen 25 jaar lid, Het hoofdbestuur gaat hier zeker iets mee doen, wij excuseren ons voor het fijt dat deze mensen niet in de bloemen zijn gezet en zullen dit voor het einde van seizoen 2015 rechttrekken. De voorzitter beloofd dat zij het volgende week goed gaat maken. Mevr. Heugten en mevr. Hasselt lid bij onze vereniging is. Dat gaan we uitzoeken.

 

Er is nog een vraag, Het Oranje Kruis gaat de gevorderden cursussen controleren en kijken of alles wel volgens de regels gebeurd. Dan moeten de verenigingen van te voren bij het Oranje Kruis aanmelden wanneer er cursusavonden zijn zo dat het Oranje Kruis iemand kan sturen om te kijken of de leden en kaders wel competent zijn. De vraag is welke criteria hierbij gehanteerd gaan worden en dat het de komende 10 jaar niet te streng zal worden. Er wordt gevraagd of 1 van de aanwezige kaders hier antwoord op willen geven. Debby Verbeek, Kader afd. E en dhr. J. van Zomeren kader afd. I geven  antwoord. Er moeten competentielijsten worden ingevuld door de kaders waarmee het Oranje Kruis de diploma’s verlengt het komt er op neer dat de kaders worden gecontroleerd of zij volgens het boekje handelen en niet de leden.

 

13 Sluiting.

Om 22:10 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen en de ereleden voor de getoonde belangstelling en inzet tijdens de vergadering.

 

 

Mevr. A. Penninkhoff-Neef.

Voorzitter

 

c.c. Dhr. W.T.M. van Yperen.

Secretaris, notulist.