Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden in wijkgebouw de put op 29 oktober 2018 om omstreeks 19.30 uur.

Afmeldingen zijn ontvangen van,
Dhr. L.T. Hoogendijk 2e secretaris, Dhr. J van Zomeren, mevr. van Zomeren-van Geffen. dhr. M. Penninkhoff. Dhr. C. van Geffen. Mevr., C. Corver, mevr. R. Helmer dhr. R.kint. mevr. T. de Goeij-Saers. Dhr. D de Bruijn.

1) Opening,
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte welkom,
En in het bijzonder dhr. W.P. van der Pluim erelid.

 

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

Een mededeling, Er is van de Nationale Bond voor EHBO het verzoek gekomen om bij de leden te polsen of er nog belangstelling is voor het magazine wat wij in de brievenbus krijgen. De bond ziet namelijk meer in een digitale versie in de vorm van nieuwsbrieven.
Het magazine gaat dan verdwijnen om dat het ten eerste geld kost en verder geen aanslag op het milieu is, denk daar bij aan de berg papier en inkt. De bond suggereert daarbij ook dat veel mensen het magazine niet lezen. Er ontstaat een discussie over het boekje, De aanwezigen willen van de Nationale Bond af, er wordt een commissie gevormd die gaat onderzoeken of wij ons bij een ander landelijk orgaan voor EHBO aan kunnen sluiten.
Natuurlijk word er dan gekeken of die dan wel een magazine op papier uitgeven.

 

3) Notulen van de Algemene leden vergadering op 25 oktober 2017.
Er zijn geen op en of aanmerkingen, de secretaris wordt bedankt voor het maken van de notulen.

 

4) Verslag van de secretaris,
De secretaris leest het verslag voor en er wordt een vraag over gesteld, er wordt gevraagd door dhr W.P. van der Puijm waarom er 5 ereleden zijn volgens hem moeten dat er 4 zijn. Namelijk Tinie de Goeij, Ria Helmer, C.J. Corver, en Wil van der Pluijm, de secretaris meld dat ook de heer Rob Kint zich sinds 2016 erelid mag noemen. Verder zijn er geen vragen.
De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag.

 

5) Verslag van de Penningmeester,
De stukken van de penningmeester zijn inorde bevonden en de penningmeester wordt bedankt voor het goed afronden van het financieel jaaroverzicht van 2017.

 

6) verslag van de kascontrolemmissie,
Sylvia Tefey en dhr. T. van den Bulk hebben de stukken gecontroleerd en inorde bevonden, zij worden hartelijk bedankt voor het controleren van de stukken van het financieel jaar 2017.

 

7) Benoeming van de kascontrolcommissie,
Dhr. T. van den Bulk en dhr, Maatjes stellen zich beschikbaar voor de kascontrole over boekjaar 2018. Zij zullen t.z.t. een uitnodiging krijgen om dat te komen doen.
Zij worden hartelijk bedankt dat zij deze belangrijke taak op zich nemen.

 

8)Nieuwe tarieven lessen EHBO.
Op onze website staan de tarieven uitgebreid beschreven.

 

9)Contributie betalingen,
Soms lopen de betalingen stroef en moeten we herhaald achter de contributie aan, een verzoek aan de leden is om binnen 30 dagen het factuur te voldoen na ontvangst.

 

10) Nieuwe privacywetgeving,
De Nationale Bond voor EHBO, had voor de aangesloten verenigingen alles kant en klaar op papier gezet, wij hoefde alleen onze naam maar in te vullen en voldoen we hier mee aan de door het ministerie gestelde eisen. De stukken zijn in te zien op onze website.

 

11) nieuws van de locaties,
Op locatie C verloopt alles naar wens.
Locatie E. daar zijn wat problemen met de beheerder van wijkgebouw de Put, de communicatie verloopt stroef, onze kasten moeten daar weg en moeten wij onze spullen op zolder zetten en daarbij waren ook forse huur verhogingen aangekondigd. We kunnen op de maandagavond in de Goedeherderkerk terecht.
Locatie I, Daar hebben we een beginnerscursus gegeven, we zijn met 5 mensen begonnen in de Goedeherderkerk 4 mensen hebben examen gedaan en zijn gezakt, we konden herexamen doen bij een collega vereniging in Streefkerk, uiteindelijk hebben 3 mensen meegedaan en zijn allemaal geslaagd.

 

12)Verkieziging bestuursleden.
Onz voorzitter Astrid Penningkhoff-Neef is aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren, Een ieder kon zich tot 2 dagen voor de ALV vergadering tegenkandiaat stellen. Er zijn geen tegenkandidaten en Astrid mag het weer gaan doen voor een periode van 3 jaar.
Astrid heeft een aplaus dik verdiend en mag dat in ontvangst nemen.

Oproepen voor een 2e Voorzitter en een 2e Penningmeester en bestuur op de locaties leveren niets op. Het bestuur hoopt wel een keer op versterking, Een vereniging is van de leden, uit de leden moeten bestuursleden gekozen worden, ieder lid heeft zo zijn of haar verandwordelijkheid naar de vereniging, daar ben je lid van een vereniging voor. Wij verzoeken een ieder om er een goed over na te denken.

 

13) Website en promotie.
De website ziet er goed uit en wordt steeds proffesioneler Sylvia, Sylvia en Theo werken vaak aan udates voor de website, vanuit de leden mogen ook wel wetenswaardigheden voor de website komen op EHBO gebied.

14) jubilea 

In 2017 waren 2 mensen niet aanwezig bij de ALV dat waren mevr. C.W.M. schaick 15 jaar lid en m.w. E. den Braber 25 jaar lid.
In 2018, 10 jaar lid zijn mevr. K. Nieuwpoort, dhr. W. Roest, mevr. C. Plaisier.
15 jaar lid, mevr. M.G.M Struiken, (niet aanwezig) mevr. H.M. van Veen-Rekers (niet aanwezig) mevr. V. Borsten (niet aanwezig).20 jaar lid , mevr, N van Schajik, dhr, J.J. Schenk (niet aanwezig) mevr. S.Y. van Hasselt, dhr W.T.M. van Yperen. 25 jaar lid is dhr. D.W. de Bruijn (niet aanwezig) De niet aanwezige jubilarissen zullen wij op een later tijdstip huldigen. Sylvia Tefey meld dat zij ook 15 jaar lid is uiteraard ontvangt ook zij een speldje en een EHBO tasje van de vereniging. Iedereen wordt van harte gefeliciteerd en ontvangen de jubilarissen luid aplaus uit de zaal. Uit de ledelijst blijkt dat Sylvia Tefey in 2019 15 jaar lid is van de vereniging.

15) Rondvraag,
Een vraag over de facturen of het niet makkelijker kan, we hebben daar onderzoek naar gedaan en blijkt dat het voor 45 leden onbetaalbaar wordt. Dhr. van der Pluijm wenst het bestuur heel veel succes bij het verichten van haar taken, verder zijn er geen vragen.
Ellie den Braber heeft nog geen diploma ontvangen, de secretaris zal het diploma toesturen.

16) sluiting,
De Voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor hem/ haar aanwezigheid in het bijzonder Dhr. W.P. van der Pluijm (erelid)