Uw bestelling wordt in behandeling genomen en krijgt per mail een data en bevestiging.

Notulen van de algemene ledenvergadering op

woensdag 16 oktober 2019 om 20,45 in een zaal van de
Wilhelminaschool.

 

1 Opening door de voorzitter

De (voorzitter) Astrid Penninkhoff-Neef heet een ieder van harte welkom en is blij met de grote opkomst, in het bijzonder een woord van welkom aan dhr. W.P. van der Pluijm (Erelid). Locatie C word hartelijk bedankt voor het openstellen en organiseren van deze avond.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

Er waren geen mededelingen en of ingekomen stukken.

 

3 Notulen van de vorige algemene ledenvergadering op 29 oktober 2018.

Er word een vraag gesteld over het verhaal dat wij zouden overstappen naar een ander landelijk orgaan.
In 2018 is die vraag gerezen tijdens de ledenvergadering, omdat de bond van de tijdschriften af wil en naar een digitale versie gaat van het blad in de vorm van een nieuwsbrief. We blijven bij de Nationale Bond om dat we aangesloten willen blijven bij een landelijk orgaan, bovendien is de Nationale bond in gesprek in een ver gevorderd stadium over een fusie met EHBO Nederland, in die zin is een overstap niet wenselijk. Hierbij komt dat ook wij moeten verduurzamen, een boekje op papier past hier niet meer in. Bovendien wordt er door de Nationale Bond hard gewerkt om het nog een beetje leuk te houden voor EHBO mensen, het Oranje Kruis stelt steeds hogere eisen aan de EHBO er, dat probeert de Nationale
Bond nog binnen de perken te houden.

 

4 Verslag van de Secretaris 2018.

Het verslag word door Willem van Yperen (secretaris) voorgelezen. Er wordt een vraag gesteld over dat wij 8 personen in het bestuur willen hebben, dat wordt nogal veel gevonden, Astrid legt uit dat het handig is om op iedere bestuurspost een 2e te hebben indien er mensen uitvallen. Het verslag wordt verder door de vergadering in orde bevonden. De secretaris word bedankt voor het maken van het verslag.

 

5 Verslag van de Penningmeester 2018.

Iedereen mag het verslag doorlezen, Er wordt behoorlijk wat geld verdiend met De Reanimatie AED lessen die Sylvia en Arthur samen organiseren met de kaders, dat loopt als een trein. Op die manier proberen we er ook nog leden aan over te houden indien men verder wil met EHBO. Op dit moment is Locatie E verhuist naar de Goedeherderkerk op de maandag gezien de huur daar redelijker is. Dhr. van Hees, de beheerder van wijkgebouw de Put was niet vatbaar om de huur op een normaal niveau laten. Tot nu toe hebben wij over 2018 geen huur betaald aan Wijkgebouw de Put. Het verslag is door de vergadering in orde bevonden, De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor het maken van het
financieel jaarverslag over 2018.

 

6 Verslag van de kascontrolemmissie 2018.


De heren Maatjes en v/d Bulk brengen verslag uit Er word gezegd dat het jaarverslag officieel op schrift moet staan. De vergadering vind het verslag in orde. De Kascommissie word hartelijk bedankt voor het controleren van de stukken.

 

7 Benoeming van de kascontrole kommissie.

 

Dhr. J. Maatjes neemt de 2e keer zitting en Dhr. Teunissen neemt de 1e keer zitting in de Kascontrole kommissie. Beide heren worden hartelijk bedankt dat zij zich beschikbaar stellen om deze belangrijke taak op zich te nemen.

8 Nieuwe tarieven contributie.

De contributie wordt vastgesteld op €73.00 per kalenderjaar voor de komende 2 jaren.

 

9 Nieuws van de locaties.

Op locatie C loopt het als een trein, Locatie E moest omdat wijkgebouw de Put de huur fors wilde verhogen noodgedwongen verhuizen. Met de beheerder viel niet te onderhandelen die was niet eerlijk tegenover ons, er word nu zoals van ouds op de maandag les gegeven om de 14 dagen.
Locatie I gaat goed er worden namens de hartstichting Reanimatie AED cursussen gegeven.

 

10 Bestuursverkiezing.


Willem van Yperen (secretaris) is aftredend en opnieuw herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Willem van Yperen mag het nog 3 jaar doen. Over 3 jaar wil de secretaris aftreden en zal de functie van secretaris open staan. Eventuele kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen, De secretaris zal hem of haar dan inwerken. Nog open staan de functies van verbandcommissaris, 2e voorzitter, 2e secretaris 2e penningmeester. Dhr. J. Maatjes wil de functie van 2e voorzitter op zich nemen, hij gaat met het bestuur meelopen om te kijken of de functie bij hem past. Mevr. C. Plaizier wil de secretaris bijstaan, zij wil eerst meer informatie over de functie van Secretaris en wat het inhoud. Willem zal dat met haar doornemen. We zijn heel erg gelukkig met de belangstelling.

 

11 Website en Promotie. 

 

De website ziet er goed uit Dhr. L. T. Hoogendijk zijn we daar zeer erkentelijk voor. Indien er mensen zijn die iets voor op de website hebben dan kan dat worden gemaild. We hebben op de Peppelweg in Schiebroek bij het Rock festival met een Kraam gestaan, Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Dhr. A. Kerpel en dhr D. de Bruijn hebben zich van hun beste kant laten zien, dat heeft helaas geen nieuwe leden opgeleverd, We hebben daar tevens volledig vrijwillig alle EHBO voor onze rekening genomen. Zo hebben we getracht onze vereniging zo goed mogelijk te profileren.

 

12 Jubilea.

De volgende mensen jubileren, 10 jaar lid zijn mevr. C. de Klerk en N. Sinjorgo, 15 jaar lid is mevr. E.B. GraafWestdijk, 20 jaar lid is dhr. M. van Baggum-Penders 25 jaar lid zijn mevr. M.M.A. Vos en mevr. M.M. Vos, 30 jaar lid zijn Dhr. H.M. v/d Bulk en mevr. K.M. Heugten. De jubilarissen krijgen het bij het jaartal horende speldje en een handige verbandkit en luid applaus uit de zaal. De jubilarissen die hier niet aanwezig waren zullen we later het speldje uitreiken. Joke Berkelbach is al 30 jaar als arts aan de vereniging verbonden, en zij geeft reanimatie lessen en doet dat met veel plezier zij heeft het bondskruis verdiend. Sylvia Kerpel-Postema heeft heel veel voor onze vereniging gedaan zij is inmiddels al meer dan 10 jaar penningmeester en zij zet zich in voor de reanimatie lessen die wij voor de hartstichting verzorgen. Zij heeft het Bondskruis in zilver meer dan verdiend. Joke en Sylvia krijgen vol applaus voor alles wat zij voor de vereniging hebben gedaan.

 

13 Rondvraag.

Er komt een vraag waarom de Dimensie en Alzheimer lezing niet gegeven wordt. Dit zat wel in de planning we willen het volgend jaar regelen. Dan gaan we iedereen een mail sturen of dat er voldoende belangstelling voor is.

14 Sluiting.

Om 22.00 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor de belangstelling en aandacht voor de vergadering