St Franciscus EHBO

In Rotterdam

Sinds 1916

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

Artikel 1:

De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.

Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding de voorschriften en richtlijnen van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis".

 

Artikel 2:

Het bestuur is bevoegd tot het aanstellen van een of meer docenten-arts en instructeurs voor de cursussen en de voortgezette opleiding.

Eventuele honoraria, c.q. vergoedingen van de docenten-arts en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en de voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald. Het beëindigen van samenwerking met de docenten-arts en instructeurs geschiedt eveneens door het bestuur.

 

Artikel 3:

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over les- en instructiematerialen, die eigendom zijn en blijven van de vereniging.

Het bestuur draagt zorg voor de aankoop van en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen.

De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit door het Centraal Bureau van "Het Oranje Kruis" voorgeschreven leermiddelen.

De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten (al dan niet inbegrepen in de totale cursuskosten) eigendom van de cursist.

 

Artikel 4:

Het bestuur is bevoegd een lid van de vereniging te benoemen tot algemeen commissaris van materialen en deze te belasten met het beheer over de les-, instructie- en verbandmaterialen.

Zij/Hij maakt deel uit van het bestuur.

Deze algemeen commissaris van materialen is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

LEDEN

Artikel 5:

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

  1. gewone leden;
  2. ereleden.

    a . Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben

         aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

    b.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben

         gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van

         het bestuur, als zodanig zijn benoemd.


Artikel 6:

Gewone leden zijn verplicht de vastgestelde contributie binnen de gestelde tijd te voldoen. Door het geldig houden van hun diploma zijn zij verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het Centraal Bureau van "Het Oranje Kruis", tenminste het vereiste aantal oefenavonden bij te wonen. Zij dragen zelf verantwoording voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging van geldigheid van het diploma geschiedt door de locatievertegenwoordiger en deze kan zich bij laten staan door assistenten.

Gewone leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

 

Artikel 7:

  1. Indien een lid op grond van art.8 sub c. van de statuten uit het lidmaatschap is gezet, wordt het lid hiervan door het bestuur per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

Dit lid heeft het recht binnen dertig dagen na dagtekening van dit schrijven in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Binnen een maand na ontvangst van dit beroepsschrift roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. Bij oproep tot deze vergadering dient vermeld te worden, dat in deze vergadering het beroep van het lid tegen het besluit tot uitzetting uit het lidmaatschap zal worden behandeld.

De algemene vergadering neemt een besluit, na het bestuur en, indien het lid dit wenst, na het ja gehoord te hebben.

  1. Een besluit van de algemene vergadering is bindend,

 

Artikel 8:

Indien het lidmaatschap door het bestuur op grond van art. 8 sub b. van de statuten is opgezegd wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat dit lid alsnog aan haar/zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Een opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen is alleen mogelijk, als het lid, na schriftelijk door het bestuur te zijn gemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.  

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 9:

Contributie, welke door de gewone leden dient te worden voldaan, wordt door de algemene vergadering vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar. Deze zal rekening houden met de stijging van de prijsindex en niet meer stijgen 5 % per jaar. Met die verstande dat het afgerond wordt op een hele munteenheid.

 

Artikel 10:

Wanneer het lidmaatschap door het bestuur op grond van art.8 sub b. van de statuten is opgezegd wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat dit lid alsnog aan haar/zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen is alleen mogelijk, als het lid, na schriftelijk door het bestuur te zijn gemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.

 

De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het Eenheidsdiploma, worden voor de aanvang van de cursus vastgesteld door het bestuur. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie alsmede het lesmatreaal zijn inbegrepen.

 

            BESTUUR

Artikel 11:

Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld uit hoeveel leden het bestuur zal bestaan. Bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en het aantal bestuur-managers, zoveel als er locaties zijn. Mocht het een even aantal zijn dan zal er een algemeen bestuurslid aangesteld worden om een oneven aantal bestuursleden te houden.

Het bestuur wordt gekozen door en uit de gewone leden.

 

Artikel 12:

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Jaarlijks treedt op de algemene vergadering een derde van het aantal bestuursleden af volgens

Een vastgesteld rooster van aftreden. De plaats van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester wordt op het rooster zodanig bepaald, dat ieder van hen periodiek in een ander jaar aftreedt. Alsmede de locatiemanagers. Ook zij nemen voor een periode van drie jaar zitting in het bestuur. Voor hen geldt ook dat zij aftreden en zich kiesbaar dan wel herkiesbaar kunnen stellen.

Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in een vacature.

In de eerstvolgende jaarvergadering wordt definitief in de vacature voorzien. Het in de plaats van het afgetreden lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

 

Artikel 13:

Kandidaten voor een zetel in het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en/of door tenminste vijf leden gezamenlijk.

Een kandidatuur door de leden dient schriftelijk en voorzien van de handtekeningen van de leden die de kandidaat voorstellen, bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van de algemene vergadering. Bij de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden gevoegd, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

 

Artikel 14:

Indien een lid van het bestuur naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging handelt, is het bestuur bevoegd dit lid in haar/zijn functie te schorsen. Een besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal geldige stemmen. Blanco stemmen en stembriefjes met aantekeningen zijn ongeldig.

Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het bestuurslid medegedeeld.

 

Artikel 15:

Indien het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in haar/zijn functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen.

In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid.

Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vereniging dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

 

Artikel 16:

De algemene vergadering beslist na het bestuur en indien het dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing.

Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen.

Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in haar/zijn functie hersteld.

Het besluit van de algemene vergadering is bindend.

 

Artikel 17:

Het bestuur benoemt uit zijn midden andere functionarissen.

 

Artikel 18:

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter neemt een ander bestuurslid, diens functie waar.

 

Artikel 19:

De secretaris voert in het algemeen de correspondentie en is voorts belast met het bijhouden van notulen, het bijhouden van de ledenlijst, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden, die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt zij/hij bijgestaan door de algemeen bestuurslid of bestuurs-vertegenwoordiger.

Bij afwezigheid treedt een ander bestuurslid voor dat moment op als secretaris.

 

Artikel. 20:

De penningmeester is belast met het innen en uitgeven van de gelden.

Zij/Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven.

Zij/hij voert tevens de correspondentie, verband houdend met het financiële beheer.

Voor het beschikken over de gelden van de vereniging is haar/zijn handtekening voldoende.

Zij/hij dient minstens zes weken voor de jaarvergadering bij het bestuur een rekening en verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende verenigingsjaar in.

Zij/Hij is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Zij/Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder haar/zijn beheer zijnde gelden, behalve voor gelden, die bij een bank zijn gestort of met goedvinden van at bestuur zijn belegd.

 

Artikel 21:

Voor het beleggen en het aangaan van geldleningen, het verkrijgen, vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen heeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

 

Artikel 22:

Aan de leden van het bestuur en aan de leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden voor de vervulling van in taak noodzakelijke reis- en verblijfkosten uit de kas van de vereniging vergoed.

 

Artikel 23:

Aan de leden, die ten behoeve van de vereniging een opleiding voor de aantekeningen kaderinstructeur of geoefend slachtoffer volgen, kunnen door de vereniging de kosten, verbonden aan de opleiding, geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Het bedrag van de vergoedingen, alsmede de voorwaarden, waarop de vergoedingen worden verstrekt en door het bestuur en het betrokken lid door middel van een contract vastgesteld.

Bestuur en het betrokken lid, ondertekenen dit contract, waarna het betrokken lid een kopie van dit contract wordt overhandigd. Het originele contract gaat in het archief van de vereniging.

 

Artikel 24:

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.

Het bestuur vergadert bovendien indien de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee bestuursleden dit verlangen.

Binnen een week nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen hebben kenbaar gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd, binnen drie weken moet deze worden gehouden.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 25:

De algemene vergadering dient te worden gehouden zo spoedig mogelijk na het einde van he verenigingsjaar.

De oproep tot de algemene jaarvergadering dient uiterlijk twee weken voor de datum, waarop de vergadering wordt gehouden, aan de leden te worden verzonden.

 

Artikel 26:

In de algemene vergadering wordt/worden onder meer:

  1. Door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de

    vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;

2. Door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd van het geldelijke beheer  

    over het afgelopen boekjaar (1 januari/ 31 december);

3. De begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende boekjaar vastgesteld;

    (1 januari/31 december).

4. De contributie en het cursusgeld voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld;

5. Voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;

6. Een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit drie personen, waarbij een reserve, gewone leden van de vereniging, zo mogelijk elk uit 

    verschillende afdelingen der vereniging, benoemd, die in de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uitbrengt over de dan aan de orde

    zijnde rekening en verantwoording;

7. De voorstellen besproken, welke door de vergadering zijn ingediend

 

Artikel 27:

Voorstellen voor de algemene vergadering kunnen behalve door het bestuur ook worden ingediend door de leden.

Voorstellen van het bestuur dienen te worden gevoegd bij de oproep voor de algemene vergadering.

Voorstellen van de leden dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, uiterlijk een week voor de datum van de algemene vergadering. Deze voorstellen worden alsnog bij de agenda van de vergadering gevoegd.

Te laat ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de meerderheid van de algemene vergadering zich alsnog voor behandeling uitspreekt.

 

Artikel 28:

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging.

Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden.

 

Artikel 29:

Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.

Aantekeningen op het stembiljet maken dit ongeldig.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, behoudens in geval van acclamatie.

Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, dit ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het aan de orde zijnde voorstel.

Indien echter een of meer leden onmiddellijk na de constatering door de voorzitter dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geeft/geven alsnog een stemming te doen houden, is het voorstel bij acclamatie niet aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.

Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan

Is ook bij deze tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of, zijn de stemmen tussen meer personen verdeeld, tot allen, die aldus de meeste stemmen hebben verkregen. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, wordt, indien nodig na tussen-stemming over hen, een vierde stemronde gehouden over de twee personen, die bij de derde ronde de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien hetzij bij deze tussenstemming, hetzij bij de derde of vierde stemming, de stemmen staken, beslist het lot.

Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te kiezen of voor te dragen zijn.

Indien voor vervulling van een vacature in het bestuur slechts een kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en heeft geen stemming plaats.

 

Verbandposten       

 

Artikel 30:

Door de vereniging kunnen, voor zover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen, verbandposten worden ingericht.

In dit geval is het bestuur bevoegd regels voor vestiging, het beheer over en het gebruik en de controle van verbandposten vast te stellen.

 

Artikel 31:

De inhoud van de eventuele verbandposten mag uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 32:

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

 

Artikel 33:

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de uitnodiging zijn vermeld.

Deze uitnodiging moet tenminste twee weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

 

Artikel 34:

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 35:

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, zodra de goedkeuring van de algemene vergadering is verkregen.

 

Opheffing of ontbinding vereniging

 

Artikel 36:

In geval van ontbinding beslist de ledenvergadering over de bestemming der goederen en bezittingen doch zodanig, dat deze ten goede komen van het EHBO-wezen en of enig fonds tot nut van het algemeen.

 

Vastgesteld te Rotterdam 31 januari 2017

 

 

……………………….                                                ………………….

voorzitter                                                                   secretaris