Notulen: Algemene leden vergadering van 25 oktober 2017 gehouden om 21 uur

                                 In de Goedeherderkerk, Kastanjeplein 28 te Rotterdam Schiebroek.

 

Aanwezig namens bestuur, Mevr. A. Penninkhoff-Neef (voorzitter) Mevr. S. Kerpel-Postema (Penningmeester) Dhr. W. van Yperen (secretaris) en Dhr. L.T. Hoogendijk (2e secretaris.

 

1: Opening door de voorzitter.

Om 21 uur heet de voorzitter een ieder van harte welkom en in het bijzonder dhr. W.P. van der Pluijm (erelid) Locatie I wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en het organiseren van de zaal.

 

2: Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen mededelingen en of ingekomen stukken.

 

3: Notulen van vorig jaar.

De notulen van de vorige vergadering op 26 oktober 2016 worden in orde bevonden.

 

4: Verslag van de secretaris.

Het verslag van de secretaris 2016 is door de vergadering in orde bevonden

 

5: Verslag van de penningmeester.

Het verslag van de penningmeester over het boekjaar 2016 kan niet worden getoond via de beamer, en kan daar door niet ter goedkeuring worden voor gedragen. Voorgesteld wordt om de stukken op de ledenpagina van de website te zetten. Als de leden dan op of aanmerkingen hebben kunnen deze kenbaar worden gemaakt.

 

6: Verslag van de kascontrolecommissie 2016.

Mevr. S Tefey en dhr. P. van der Plas hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij worden hartelijk bedankt voor de bewezen diensten.

 

7: Benoeming van de kascommissie.

Dhr. T. van den Bulk en Mevr. S. Tefey bieden aan om deze taak voor het boekjaar 2017 op zich te nemen, beide worden hartelijk bedankt voor hun aanbod en worden ter zijne tijd uitgenodigd om de boeken te komen controleren

 

8: Nieuwe tarieven Lessen EHBO.

Conform de inflatie gaan de tarieven met gemiddeld met zo’n 5% omhoog in 2018.

 

9: Contributie betalingen.

Het is voor de penningmeester heel moeilijk om de contributie te innen, veel leden blijven in gebreken en moeten wij ieder jaar achter de contributie aan. Hiermee een verzoek, als u nog niet heeft betaald om dat zo snel mogelijk te doen. Het is ieder jaar weer een hele klus om iedereen de contributie te laten voldoen.

 

10: Nieuwe statuten.

De nieuwe statuten zijn begin dit jaar gepasseerd bij de notaris, de statuten zijn in te zien op de website van St. Franciscus via de ledenpagina.

 

11: Veranderingen binnen onze vereniging en samenwerking met de Hartstichting.

Het bestuur is een convenant aangegaan met de Hart Stichting, dit houd in dat wij burgerhulpverleners opleiden door cursussen reanimatie met AED te geven, de cursisten ontvangen dan een certificaat van de Hart Stichting. Wij helpen daarmee het aantal hulpverleners te vergroten in Overschie, Schiebroek en Hillegersberg. Het certificaat is landelijk erkend.

 

12: Nieuws van de locaties.

Op locatie C gaat het goed en men is blij met de manier van les geven.

Op locatie E gaat het goed alleen is niet duidelijk wat de beheerder van wijkgebouw de Put met ons voor heeft?. De kans zit er in dat er volgend jaar veel huur moet worden betaald.

Op locatie I is een beginnerscursus gestart met 5 mensen.

 

13: Verkiezing bestuursleden;

Penningmeester, Mw.S. Kerpel-Postema en 2de secretaris, dhr. L.T. Hoogendijk zijn beide

Aftredend en herkiesbaar. Beide worden unaniem herkozen voor een periode van 3 jaren.                                                          

Voor de locaties stellen de volgende personen zich voor,

Locatie C : Kitty Nieuwpoort en Silvia Tefey

Locatie E: Natalie van Schajik en vacature materiaalbeheerder

Locatie I: vacatures Locatievertegenwoordiger en materiaalbeheerder.

 

14: Website van onze vereniging en promotie.

De website ziet er goed uit, we zijn er blij mee, Dhr. L.T. Hoogendijk (2e secretaris) wordt heel hartelijk bedankt dat hij onze website naar een hoger niveau heeft gebracht.

 

15: Jubilea

10 jaar lid: Dhr. M. Penninkhoff ,15 jaar lid: Mevr.. C.W.M. Schaick, 25 jaar lid: Mevr. E. den Braber

Dhr. M. Penninkhoff is de enige jubilaris die aanwezig is, hij ontvangt een 10 jaren insigne en een aardigheidje, uiteraard applaudisseert de zaal, wij gaan de overige jubilarissen op een ander tijdstip huldigen.

 

16: Rondvraag

Er zijn geen vragen en opmerkingen.

 

17: Sluiting

Om omstreeks 21.55 sluit de voorzitter de vergadering en wenst alle aanwezigen een fijne thuisreis.