Home » Notulen 26 oktober 2016

 

St Franciscus EHBO

In Rotterdam

Sinds 1916

Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

”ST. Franciscus”

 

Notulen van de algemene bestuurs en algemene ledenvergadering gehouden op woensdag 26 oktober 2016 in een zaal van de Wilhelminaschool, Natersweg 7-9, 3082 VA, te Rotterdam  

Aanwezig namens bestuur.

Mevr. A. Penninkhoff-Neef, Mevr. S. Kerpel-Postema, Dhr. W.T.M. van Yperen,

 

Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van.

Dhr. L.T. Hoogendijk 2e secretaris, Dhr. J. Maatjes, Mevr. A. Riesmeier, Dhr. W.J. Roest, Dhr. D. Roest, Mevr. V. Borsten, Mevr. T.C. Jansen-Verhoeff, Mevr. C. de Klerk. Mevr. P den Haan, Mevr. H.M. van Veen-Rekers 

 

Aanwezig

Vastgesteld is dat er volgens de presentielijst 33 actieve  leden  van de  op dit moment 52 actieve leden aanwezig zijn en dat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen op grond van artikel 16 in de statuten en huishoudelijk reglement dat er  ten minste twee derden van de leden aanwezig moeten zijn om tot statutenwijziging over te kunnen gaan.  

 

1 Opening 

Om omstreeks 21,30 uur opent  Mevr. A. Penninkhoff-Neef ( Voorzitter) de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder dhr.  W.P. van der Pluijm (Erelid) en Mevr. T. de Goeij-Saers (Erelid)  Afd. C  wordt hartelijk bedankt dat zij ons de mogelijkheid bieden om van deze zaal gebruik te mogen maken. We houden 1 minuut stilte voor Dhr. Heer en mevrouw Broer (Ereleden) die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

 

3 Het verslag van de vorige vergadering op maandag 14 oktober 2015

Alle vergaderstukken zijn 4 weken geleden op de website gezet, de voorzitter vraagt aan de aanwezigen of iedereen de website weet te vinden?. Er wordt opgemerkt dat de stukken niet allemaal compleet op de site staan, De voorzitter beloofd er achter aan te gaan. 

We zouden de stukken via een beamer projecteren, helaas is de beamer stuk. We hebben maar een beperkt aantal notulen op papier geprint. De voorzitter geeft een ieder de tijd om zich in de notulen te verdiepen en zo nodig bij elkaar mee te kijken. De notulen worden door de leden goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor het maken van de notulen.

 

4 Jaar verslag van de secretaris 2015

De voorzitter leest het verslag voor, en er komen geen op en of aanmerkingen over. De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag.                                                                                             

 

5 Financieel Jaarverslag 2015

Een ieder krijgt de gelegenheid om het financieel jaarverslag van de penningmeester, Mevr. S. Kerpel –Postema  te lezen, er zijn geen op en of aanmerkingen over. De Penningmeester wordt bedankt voor het maken van het financieel jaarverslag.

  

6 Verslag van de kascommissie.

Het is dit jaar wederom niet gelukt om een sluitende kascontrole te doen. Dhr. M. Penninkhoff heeft alleen de kascontrole gedaan en geen hiaten daar in gevonden. Van de overige mensen die in de kascommissie zitting hebben is er een opgestapt als lid en een persoon was niet te bereiken. Sylvia Tefey, beloofd om de stukken alsnog te controleren . 

 

7 Benoeming van de kascommissie.

De mensen die de kasstukken 2016 gaan controleren, dat zijn mevr S. Tefey,  Dhr. P. van der Plas, en reserve Dhr. M.H. v/d Bulk. De leden worden hartelijk bedankt dat zij deze  belangrijke taak op zich willen nemen.

 

8 Bestuursverkiezing.

Dhr. W.T.M. van Yperen is aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.

Dhr. Van Yperen wordt weer herkozen en bedankt door de voorzitter dat hij dit nog 3 jaren op zich wil nemen.

 

9 Het veranderen van de verenigingsnaam en bestuursamenstelling in de statuten en huishoudelijk reglement.

In de vorige vergadering van 14 oktober 2015 is besloten om de statuten en huishoudelijk reglement daar waar nodig aan te passen. Het bestuur heeft dat in het afgelopen jaar gedaan.

We hebben een aantal exemplaren hiervan op papier gezet, deze waren ook voor een ieder op de website www.stfranciscusehbo.nl te lezen. De voorzitter vraagt aan de leden of zij de statuten hebben gelezen en geeft een ieder de kans om dat nu nog even te doen. De artikelen zoals hieronder beschreven zijn aangepast en we hebben de notulen en huishoudelijk reglement gemoderniseerd.

 

Statuten EHBO Vereniging St Franciscus.

NAAM EN ZETEL

Art  1   De vereniging draagt de naam E.H.B.O. Vereniging St. Franciscus.

Zij is gevestigd te Rotterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is opgericht op negenentwintig november negentienhonderd zestien.

DUUR

Art  2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

LESLOKALEN

Art 12 De vereniging heeft naar aantal en hoeveelheid leden  diverse leslokalen waarvan minimaal 1 persoon per leslokaal zitting heeft in het bestuur van de vereniging.

VERGADERINGEN

Art 13

 Er zijn :

a. Dagelijkse - bestuursvergaderingen

b. bestuursvergaderingen

c. algemene vergaderingen

 de vergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris van de vereniging.

Algemene vergadering dient minstens een maal per jaar plaats te vinden.

Verplichte    VERGADERING

Art 14

Op schriftelijk verzoek van minstens tien procent (10%) van de leden  van de vereniging is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van vier weken. 

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene

Vergadering bijeenroept.

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT.

De artikelen 32.33.34.35.36.37.38 komen te vervallen.

Art 39 veranderen in 1 januari tot 31 december.

 

Na dat een ieder de stukken heeft gelezen worden de statuten en huishoudelijk reglement unaniem goedgekeurd door middel van handen opsteken. Het bestuur krijgt luid applaus uit de zaal.

 

10 feestelijkheden rond het honderdjarig bestaan op 26 november 2016.

Alle leden zijn met of zonder partner van harte uitgenodigd om met ons het feest te vieren. 

We hebben een leuk programma samen gesteld, er is een koud buffet en we hebben chanty koor  Albatros om ons feest luister bij te zetten.

  

11 Jubilarissen

10 jaar lid , mevr. M. Vieira, 

15 jaar lid, dhr. R.P. Gomes

15 jaar lid, dhr. L.T. Hoogendijk niet aanwezig.

20 jaar lid, dhr. J. Twigt niet aanwezig.

25 jaar lid, dhr. J. Maatjes

25 jaar lid, dhr. J.H.M. Wessel.

De aanwezige jubilarissen krijgen uit handen van de voorzitter een bloemetje en een passend jaar insigne, zij worden van harte gefeliciteerd en krijgen applaus uit de zaal.

 

12 Rondvraag

Er zijn geen vragen en of opmerkingen.

 

13 Sluiting.

Om 22,10 sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen en de ereleden voor de getoonde belangstelling en inzet tijdens de vergadering.

 

 

Mevr. A. Penninkhoff-Neef.

Voorzitter

 

c. c. Dhr.  W.T.M. van Yperen.

Secretaris,  notulist.